CESKEDREVENEDOMY.CZ
+420 725 052 333

V dnešní době se kromě zlepšených tepelně izolačních vlastností staveb klade stále větší důraz na ochranu zdiva proti vlhkosti, bojuje se proti hluku a je viditelná snaha zlepšit estetický vzhled objektů. V obytných a administrativních budovách, ve kterých trávíme až 90 času, je ve vnitřních vytápěných prostorách relativní vlhkost kolem 60 %. Vlhkost je tlačena k vnějšímu povrchu zdiva, kde vodní páry kondenzují. Pokud se brání úniku vodních par např. nalepením keramického obkladu, hromadí se páry ve zdivu. Tepelná vodivost zdiva se zvyšuje, voda ve zdivu zmrzne, tím zvětšuje svůj objem a poškozuje omítku. V interiérech pak mohou vznikat plísně.

Optimálním řešením těchto problémů je použití fasádních odvětraných systémů.

Možnosti využití odvětraných fasád TEMPSI

Fasádní odvětrané systémy s cementotřískovými deskami TEMPSI  jsou jednou z možností využití desek TEMPSI  ve stavebnictví pro ochranu obvodových konstrukcí před účinky povětrnosti.
Tyto systémy lze použít jak pro novostavby, tak rekonstrukce rodinných i bytových domů, administrativních, občanských, průmyslových a zemědělských objektů.
Funkční a elegantní provětrávané fasády z desek TEMPSI  splňují vysoké požadavky na kvalitu, estetiku, funkčnost a životnost. Fasádní odvětraný systém může být doplněn tepelnou izolací.

Popis fasádního systému

Odvětraná fasáda je nedílnou součástí obvodové konstrukce a proto se musí konstrukce posuzovat jako celek z hlediska statického, v případě dodatečného zateplení i tepelně technického.

 • Nosná konstrukce – zajištuje vložení tepelné izolace a upevnění fasádního obkladu k nosné stěně objektu
 • Tepelná izolace – vrstva tepelně izolačního materiálu připevněna k vnějšímu líci obvodové konstrukce objektu
 • Fasádní obklad – chrání nosnou konstrukci a tepelnou izolaci před povětrnostními vlivy a zároveň vytváří estetický vzhled objektu

Výhody odvětraných fasád TEMPSI

Tepelná izolace v zimě – optimální návrh tloušťky tepelné izolace ve spojení s odvětranou vzduchovou vrstvou zajistí minimální spotřebu tepelné energie na vytápění domu

 • Tepelná izolace v létě – tepelný útlum fasády sníží v létě přehřívání interiéru způsobené slunečním zářením
 • Zavěšená fasáda – zavěšená fasáda účinně chrání před přímými účinky povětrnosti a udrží tak tepelnou izolaci a zeď dokonale suchou
 • Difúze vodní páry – odvětraná fasáda příznivě ovlivňuje difúzi vodních par v konstrukci a umožňuje tak optimální vlhkostní režim jak ve zdi tak i v tepelné izolaci, popř. umožňuje vysušování zdi. Komínový efekt proudícího vzduchu mezi vnitřním pláštěm a tepelnou izolací zajištuje neustálý odvod vodních par
 • Zvuková izolace – tepelná izolace z minerálního vlákna působí také jako izolace zvuková a rozhodujícím způsobem přispívá k ochraně před vnějším hlukem
 • Fasádní obklad – obkladový prvek z desek TEMPSI  je prvek mnoha možností kombinace rozměrů, tvarů, povrchů a barev zajistí dokonalé ztvárnění požadavků na architekturu fasády
 • Systém eliminuje případné nerovnosti stávající zdi
 • Je umožněna snadná výměna jednotlivý prvků fasády
 • Konstrukce jsou prováděny suchým způsobem montáže, čímž je umožněno provádět práce po celý rok

Fasádní odvětrané systémy TEMPSI  na nosné konstrukci jsou systémy, které spolu se stávající nosnou konstrukcí vytvoří novou obvodovou konstrukci, která plně vyhovuje všem funkčním, tepelně technickým, statickým a architektonickým požadavkům při zachování dostatečné životnosti. Navíc poskytují teplo a sucho a jsou tak základem pro pohodu bydlení.

Rozdělení fasádních systémů TEMPSI

Rozsah použití fasádního odvětraného systému na dřevěné a kombinované nosné konstrukci je omezen požárními předpisy. Při návrhu podkladní konstrukce je nutno postupovat podle ČSN 73 0810, ČSN 73 0804 a ČSN 73 0802. Fasádní zavěšený odvětraný systém s deskami TEMPSI  lze provést na systémových profilech SPIDI společnosti SLAVONIA a.s., EUROFOX, DEKMETAL a profilů ETANCO.

Druhy desek TEMPSI pro fasádní systémy

TEMPSI  BASIC a TEMPSI  PROFIL

TEMPSI  BASIC (TEMPSI  PROFIL) je cementotřísková deska s hladkým povrchem (s reliéfem) v základním provedení s cementově šedým odstínem.

Tuto desku je vhodné opatřit finálním barevným nátěrem nebo transparentním nátěrem (při požadavku na zachování původního cementového vzhledu). Povrchová úprava zvyšuje ochranu desky před povětrnostními podmínkami a prodlužuje její životnost.

Doporučené nátěrové hmoty a technologické postupy jsou uvedeny v kapitole 6 Povrchové úpravy cementotřískových desek TEMPSI . Při navrhování fasádních systémů z desek TEMPSI  BASIC (TEMPSI  PROFIL) bez povrchové úpravy je třeba respektovat složení desky a jeho původ – cementové zboží. Částice volného vápna obsaženého v portlandském cementu mohou pronikat na povrch desky a na ovzduší může docházet ke karbonizaci a vzniku výkvětů, které narušují jednolitý vzhled povrchu desky.

Reklamace ze vzhledových důvodů nemohou být proto akceptovány. Částečně se dá tomuto jevu zabránit ošetřením desky transparentními hloubkovými penetračními nátěrovými hmotami, které snižují nasákavost desky a zabraňují transportu minerálních látek na povrch desky.

Při návrhu fasádního opláštění z desek TEMPSI  BASIC je třeba zohlednit, že voda stékající při dešti po deskách má vyšší pH a může obsahovat částice volného vápna. Může takto dojít ke změně vzhledu materiálů s vyšší nasákavostí bez dostatečných povrchových úprav.

TEMPSI  PLUS a TEMPSI  PROFIL PLUS

TEMPSI  PLUS (TEMPSI  PROFIL PLUS) je cementotřísková deska s hladkým povrchem (s reliéfem dřeva nebo břidlice) opatřená základním nátěrem penetrační barvou (bílá). Základní nátěr snižuje nasákavost desky a zlepšuje přilnavost finální barvy. Tyto desky je nutné opatřit finálním nátěrem.

TEMPSI  FINISH TEMPSI  FINISH je cementotřísková deska s hladkým povrchem opatřená základním nátěrem a finální barvou v barevných odstínech dle vzorníku RAL nebo NCS.

TEMPSI  PROFIL FINISH TEMPSI  PROFIL FINISH je cementotřísková deska (tl. 10 nebo 12 mm) jejíž povrch tvoří reliéf imitující strukturu dřeva nebo břidlice. Deska je opatřena základním nátěrem a finální barvou dle vzorníku RAL nebo NCS.

TEMPSI  LASUR TEMPSI  LASUR je cementotřísková deska s hladkým povrchem opatřená základním pigmentovaným podnátěrem a finálním lazurovacím barevným lakem v odstínech dle vzorníku.

Fasádní systém TEMPSI VARIO

Doporučené tloušťky cementotřískových desek TEMPSI  pro fasádní systémy jsou 10 a 12 mm. Pro obklad soklů je možno dodat i desky větších tlouštěk. Desky TEMPSI  pro systém s přiznanou spárou VARIO lze dodat v rozměrech maximálně 1 250 × 3 350 mm. Desky jsou opatřené předvrtanými otvory o průměru 10 mm (při maximálním rozměru do 1 600 mm jsou desky předvrtané na průměr 8 mm).

Desky je možno dodat i rozměrově upravené, minimální rozměr fasádní desky je 300 × 300 mm. Vrtání otvorů a rozpětí nosných podpor musí odpovídat technologickému předpisu. Připevnění desek na nosnou konstrukci musí umožnit posuv způsobený objemovými změnami fasádních desek. Jednotlivé fasádní prvky je nutno klást se spárami min. 5 mm při rozměru prvku do 1 600 mm a min. 10 mm při maximálním rozměru 3 350 mm. V případě dodatečného zhotovení otvorů v systému VARIO musí být průměr otvoru 10 mm (při maximálním rozměru do 1 600 mm postačí průměr 8 mm).

Fasádní systém TEMPSI  PLANK

Cementotřískové desky TEMPSI  pro překládaný systém PLANK se dodávají v šířce 300 nebo 200 mm, v doporučené délce maximálně 1875 mm (pro tl. 12 mm). Desky jsou opatřené předvrtanými otvory o průměru 5 mm (minimálně 1,2 násobek průměru vrutu). Vrtání otvorů a rozpětí nosných podpor musí odpovídat technologickému předpisu, viz následující tabulka. Připevnění desek na nosnou konstrukci musí umožnit posuv způsobený objemovými změnami fasádních desek.

Jednotlivé fasádní prvky je nutno klást se spárami min. 5 mm. V případě dodatečného zhotovení
otvorů musí být průměr otvoru v systému PLANK 1,2násobek průměru dříku použitého vrutu. Desky
TEMPSI  pro překládaný systém PLANK jsou dodávány se sraženou spodní hranou pod úhlem 45° nebo fázované půlkulatou frézou r = 3,2 mm (neplatí pro desky TEMPSI  PROFIL ve všech modifikacích).

Opracování fasádních desek TEMPSI

Cementotřískové desky TEMPSI  je možno libovolně řezat okružní pilou s kotoučem opatřeným tvrdokovem. Pro čistý a rovný řez je nutno použít vodící lištu a desky řezat z rubové strany, nedojde tak k poškození lícové – upravené plochy. Ihned po opracování desek s povrchovou úpravou je nutné hranu zbavit prachu a opatřit nátěrem. Předvrtání otvorů se provádí vrtačkou bez příklepu na pevné podložce. Pro vrtání se doporučuje použít vrták na kov. Vrtáme zásadně z lícové plochy.

Balení a skladování fasádních desek TEMPSI

Cementotřískové desky TEMPSI  se dodávají na přepravních dřevěných podložkách, zabalené do ochranné fólie. Jednotlivé desky TEMPSI  FINISH a TEMPSI  PROFIL FINISH jsou odděleny měkčenou fólií, která brání poškození desek během transportu. Desky musí být skladovány v zabaleném stavu na stabilním a pevném podkladě v suchém prostředí, které je chráněno.

Složení fasádního systému TEMPSI

Podkladní konstrukce

Podkladní konstrukce musí splňovat veškeré požadavky příslušných technických předpisů pro tyto konstrukce předepsaných (ČSN, stavebních a technických osvědčení, technologické postupy). Jedná se zejména o jejich homogenitu, soudržnost, požadavky na pevnost a rovinatost jak místní tak celkovou. Příslušné pevnosti podkladů jsou dány požadavky jednotlivých výrobců kotevní techniky a jejich předpisy pro navrhování konkrétních kotevních prvků.

Tepelná izolace

V případě, že je požadována, doporučujeme užívat hydrofobizované desky z minerálních vláken typu WV dle DIN 18165, s platným národním certifikátem. Doporučená klasifikace reakce na oheň dle EN 13 501-1 je A1, respektive A2. Minimální tloušťka desek je dána výrobním programem jednotlivých výrobců a požadavky na zajištění tepelného odporu izolační vrstvy (tepelně technickým výpočtem).

Vzduchová mezera

Vzduchová mezera zajištuje odvod atmosférické vlhkosti a vlhkosti vnesené deštěm a sněhem do otevřeného systému spárami, zajištuje odvod vlhkosti difundující z podkladní nosné konstrukce.

V letním období příznivě působí vzduchová mezera jako zábrana proti vzrůstu teplot v nosné podkladové konstrukci. Kondenzování vlhkosti v odvětrávaném prostoru závisí především na intenzitě objemového proudění a na rychlosti větracího proudu. Minimální rozměr vzduchové mezery je 25 mm, max. 50 mm.

Větrotěsná pojistná hydroizolace

Základní funkce těchto membrán je zajistit větrotěsnost a omezit pohyby vzduchu z/do tepelné izolace. Další funkcí těchto membrán je zamezit vniknutí vody a účinný odvod vodních par.

V mezeře mezi lamelami a tepelnou izolací jsou nejčastějšími projevy pohybu vzduchu uvnitř odvětrávané fasády vznikající komínový efekt a vítr. Díky tomuto pohybu dochází k ztrátám tepelné energie prouděním – teplo je vysáváno z tepelné izolace. Stejně tak se do tepelné izolace mohou dostávat mechanické částice jako např. prach, který může časem vlhnout a negativně ovlivňovat vlastnosti tepelné izolace. Voda se může do konstrukce za-věšené fasády dostat různými způsoby (deštěm, gravitací atd.).

Vhodným produktem je DuPontTM Tyvek Fasáda – větrotěsná a vysoce paropropustná membrána. Membrána se pokládá přímo na povrch tepelně izolačního materiálu, kotví se talířovými hmoždinkami. V místech průniku kotev, talířových hmoždinek membránou a překrytí membrány se spojuje systémovou páskou Tyvek.

Nosný rošt dřevěný

Nosná konstrukce

Nosná kostra je tvořena roštem z dřevěných latí a prken. Latě a prkna jsou zhotoveny z kvalitního smrkového řeziva, vysušeného na maximálně 12 % vlhkosti. Takto vysušené dřevo se naimpregnuje vhodným prostředkem proti plísním a hnilobě.

Primární – vodorovný – rošt

Ve skladbě se používá, jedná-li se zároveň o dodatečné zateplení. Tloušťka odpovídá tloušťce izolace, minimální šířka je 50 mm. Rozměry, kotvení a rozteče latí určí projektant na základě statického a tepelně technického posouzení obvodové konstrukce.